Dziękujemy za zaufanie!

FAQs

Czym właściwie jest Rada Osiedla Ołtaszyn?  Czy za pracę w radzie osiedla przysługuje wynagrodzenie? Kto może głosować podczas wyborów do rad osiedli?

Spróbujemy Państwu odpowiedzieć na te pytania.

 

Rada Osiedla Ołtaszyn

Rada osiedla jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, który przewiduje ustawa o samorządzie gminnym. Pełni ona funkcję opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz miasta oraz przede wszystkim, służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców osiedla i władzami miasta.

W ramach tego pośrednictwa rada osiedla dostarcza mieszkańcom informacji, co, jak i gdzie można załatwić, oraz informacji o planach i zamierzeniach władz miasta. Ponadto podejmuje w uzasadnionych wypadkach interwencje w interesie mieszkańców oraz występuje w imieniu mieszkańców z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do ulepszenia działalności organów dzielnicy i poprawy warunków życia mieszkańców. Rada osiedla działa również na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków lokalnej wspólnoty osiedlowej i przemawiania przez nich jednym głosem we wspólnych sprawach, które są ważne dla tego osiedla.

Rada Osiedla nie jest organem decydującym, lecz organem wpływającym na decyzje z pozycji interesów mieszkańców Osiedla. Siła tego wpływu wynika m.in. ze statutu Osiedla, który przewiduje listę spraw istotnych dla mieszkańców. Opinia Rady Osiedla wyrażana jest w imieniu kilkutysięcznej grupy wyborców z terenu osiedla, wobec czego trudno jej nie uwzględnić bez szczególnego, wyczerpującego uzasadnienia i wytłumaczenia.

W skład Rady Osiedla Oltaszyn wchodzą mieszkańcy danego osiedla (uprawnieni do głosowania na danym terenie),wybrani przez samych mieszkańców.
Skład ilościowy to 15 członków natomiast Zarząd poszczególnych rad liczy 5 osób i składa się z: przewodniczącego zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członka Zarządu.

Nie ma wynagrodzenia za pracę. Owszem rada może przyznać dietę. Np. w tej kadencji było to 50 – 100 zł na pokrycie kosztów np. paliwa i innych,  natomiast Przewodnicząca Zarządu nie pobierała diety w okresie pełnienia funkcji.

Rada Miasta – jak sama nazwa wskazuje – jest organem samorządu całego Miasta, natomiast Rada Osiedla – jest ograniczona do obszaru danego osiedla. Co więcej, Rada Miasta ma znacznie większe kompetencje niż poszczególne Rady Osiedli.

Rada jest uprawniona do realizowania inwestycji, które przede wszystkim wpłyną na poprawienie komfortu życia mieszkańców danego osiedla. Oznacza to, iż dzięki radom osiedla realizowane są między innymi takie inwestycje jak: budowa lub remonty chodników, instalacja elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, barierki), nasadzenia zieleni czy budowa boisk sportowych oraz placów zabaw.

Oprócz tego rady osiedli prowadzą liczne działania, które formalnie nie zaliczają się do inwestycji, ale niejako poprawiają i urozmaicają życie mieszkańców danego osiedla. Możemy wyróżnić tu takie działania jak: organizacja festynów osiedlowych czy wydawanie różnego rodzaju czasopism lokalnych.

Częstotliwość spotkań Rady Osiedla nie jest jednakowa na każdym osiedlu. Podstawą działań każdej Rady jest sesja, która odbywa się raz na jeden-dwa miesiące. W ramach Rady działają również komisje tematyczne, które obradują pomiędzy poszczególnymi sesjami (również z różną częstotliwością). Do tego każda Rada ma obowiązek prowadzenia dyżurów, ale rzadko pojawiają się na niej wszyscy radni. W międzyczasie organizowane są inne spotkania o różnym charakterze (festyny, konsultacje społeczne, spotkania świąteczne etc.).

Mieszkańcy szczecińskich osiedli, mogą zgłaszać swoje inicjatywy i pomysły do rad osiedli w różnorodny sposób. Mogą to zrobić tradycyjnie – wysyłając list, za pomocą poczty internetowej do rady osiedla lub udać się na przykład na dyżur rady osiedla i osobiście porozmawiać z radnymi.

Prawo wybierania do danej rady osiedla ma każdy mieszkaniec Miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze danej Rady.

Lokal wyborczy Ołtaszyn przy ulicy Gałczyńskiego 8 – Szkoła Podstawowa nr 34. Głosowanie odbędzie się w dniu 17 października w godzinach 8:00 -20:00.

MOŻECIE PAŃSTWO WYBRAĆ  15 OSÓB czyli wszystkich kandydatów z naszej listy stawiając  znak x przy odpowiednim nazwisku.

Nie. Wybory do Rad Osiedli, funkcjonują na innych zasadach niż wybory samorządowe czy parlamentarne. Oczywiście członkowie poszczególnych partii politycznych mają możliwość kandydowania do Rady Osiedla, ale w Radach Osiedli bardziej niż w jakichkolwiek innych organach, radny jest przedstawicielem mieszkańców danego osiedla, a nie partii politycznej. Prosimy o tym pamiętać.

Shopping Basket